Tryb współpracy

Tryb współpracy przy realizacji każdego i/lub dowolnego projektu energetycznego OZE zakłada kompleksową obsługę inwestycji, a preferowany model realizacji przedsięwzięć to „zaprojektuj i wybuduj”.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu naszej firmy oraz naszych partnerów (biznesowych i technologicznych), proponujemy sprawdzoną już metodę realizacji projektów w następujących fazach i krokach:

Doradzamy

Produktem tej fazy jest: optymalna decyzja Inwestora

Na podstawie: analizy dokumentacji i otoczenia prawnego, weryfikacji planów inwestycyjnych klienta oraz po przeprowadzeniu wizytacji danej lokalizacji (terenu i obiektów) proponujemy wybór i wdrożenie konkretnych technologii energetycznych. Propozycja uwzględnia: uwarunkowania konstrukcyjno-techniczne obiektów, ukształtowanie terenu, skalę zapotrzebowania na energię oraz rozkład jej zużycia w ciągu doby i roku; a także charakterystyki poboru mocy oraz realne koszty zużycia mediów energetycznych. W zależności od skali przedsięwzięcia lub potrzeb Inwestora przeprowadzane są wstępne lub kompleksowe audyty energetyczne i ekspertyzy techniczno-prawne. Równolegle sporządzana jest wstępna wycena nakładów inwestycyjnych przedsięwzięcia oraz kalkulacja planowanych kosztów eksploatacyjnych.

Projektujemy

Produktem tej fazy jest: przygotowawcza dokumentacja finansowa i formalna

W oparciu o umowę przedwstępną lub jako pierwszy etap umowy kompleksowej opracowywana jest koncepcja przedsięwzięcia wraz z pełną dokumentacją projektową umożliwiającą: ocenę opłacalności inwestycji, ocenę możliwości pozyskania środków finansowych oraz zweryfikowanie uwarunkowań (ograniczeń) planistyczno-środowiskowych, geologicznych, infrastrukturalno-energetycznych, proceduralnych i społecznych . Analiza zgromadzonych informacji i materiałów umożliwia także opracowanie planu minimalizacji ryzyk oraz opracowanie docelowej architektury rozwiązania – zoptymalizowanej z punktu widzenia wydajności (sprawności) instalacji, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) oraz eksploatacyjnych (OPEX). Na tym etapie powstaje także dokumentacja finansowa projektu ze wspomnianą już analizą opłacalności przedsięwzięcia oraz analizą przepływów finansowych.

Organizujemy

Produktem tej fazy jest: pozyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń, technologii i kapitałów współfinansujących inwestycję oraz opracowanie harmonogramu.

W oparciu o udzielone pełnomocnictwa oraz opracowaną i udostępnioną dokumentację przeprowadzany jest proces pozyskania ewentualnych zgód, pozwoleń i/lub zapewnień otrzymania takich pozwoleń oraz promes kredytowych, które stworzą wymaganą infrastrukturę finansową, administracyjną i techniczną, niezbędną do rozpoczęcia fazy wykonawczej. W tym momencie opracowany jest już harmonogram realizacji przedsięwzięcia i zorganizowani są dostawcy poszczególnych technologii. W uzgodnionych z Inwestorem przypadkach i na odrębnych zasadach NATURALNA ENERGIA.plus bezpośrednio współuczestniczy w pozyskaniu funduszy finansujących przedsięwzięcie.

Dostarczamy

Produktem tej fazy jest: zawarty kontrakt na dostarczenie, instalację i uruchomienie zaprojektowanego rozwiązania OZE oraz dostawa wszystkich komponentów.

Dostawa, instalacja i uruchomienie wszystkich komponentów projektu odbywa się na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Reguluje ona wzajemne relacje Inwestora i Wykonawcy oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia projektu. Kontrakt wykonywany w formule „zaprojektuj i wybuduj” z reguły, obok elementów koncepcyjnych zawiera także szczegółową kalkulację i specyfikację towarów, usług, warunków gwarancji oraz określenie miejsca i czasu dostawy.

Wdrażamy

Produktem tej fazy jest: uruchomiona instalacja OZE

Jako integrator różnych technologii OZE zarządzamy realizacją całego projektu, a koordynując wszystkich dostawców i wykonawców kontrolujemy harmonogram prac oraz realizujemy procedury uruchomieniowe i odbiorowe instalacji.

Serwisujemy

Produktem tej fazy jest: sprawnie działająca instalacja OZE

Bezawaryjna praca instalacji wymaga wykonywania okresowych przeglądów i prac konserwacyjnych. Zakres realizacji tego zobowiązania powiązany jest z rodzajem zastosowanej technologii. W przypadku rozwiązań fotowoltaicznych może on sprowadzać się do corocznych przeglądów parametrów instalacji, natomiast w przypadku Mikro-Biogazowni wymaga już stałego monitoringu pracy układu i natychmiastowego reagowania na zakłócenia zasilenia reaktora i produkcji biogazu. Czynności utrzymaniowo-serwisowe realizowane są w oparciu o umowy typu maintenance lub zobowiązania gwarancyjne.

Indywidualne warunki współpracy ustalamy podczas spotkania.
Zapraszamy do kontaktu! Nasi przedstawiciele dojadą do Ciebie w wybrane miejsce w Polsce.