Dla kogo?

solarhouse_200
Dla domów i mieszkań

Właściciele bądź użytkownicy domów jednorodzinnych (wolnostojących lub w zabudowie szeregowej) poprzez wykorzystanie odpowiednich technologii energetyki odnawialnej mogą już teraz zapewnić sobie niezależność energetyczną. W ofercie NATURALNA ENERGIA.plus znajduje się szeroka gama produktów dla małych, dwuosobowych, jak i dla dużych, kilkupokoleniowych rodzin. Pomożemy wybrać, zainstalujemy i uruchomimy pracujące przez wiele lat rozwiązania dostarczające ciepło i energię elektryczną: fotowoltaikę, kolektory słoneczne, pompy ciepła lub rekuperację z odzyskiem ciepła.

Podobne możliwości stoją przed właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych. Poprzez reprezentującą lokatorów wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową istnieje szansa podjęcia działań ograniczających wydatki na ogrzewanie i ciepłą wodę oraz energię elektryczną, co przełoży się na zmniejszenie czynszów i opłat eksploatacyjnych.

Z tych samych rozwiązań mogą skorzystać użytkownicy wszystkich innych obiektów mieszkaniowych lub czasowego pobytu: sezonowe lub weekendowe domy rekreacyjne, schroniska turystyczne, zabudowania parafialne itp.

Sprzyjające warunki do budowania postaw proekologicznych, do zwiększenia efektywności energetycznej i do budowania niezależności energetycznej stwarzają aktualnie uruchamiane programy wsparcia np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz innych programów uruchamianych w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014-2020. Należy pamiętać, że w tym przypadku wielkim sprzymierzeńcem właścicieli domów i mieszkań są lokalne władze samorządowe, które także uruchamiają szereg inicjatyw współfinansujących rozwój małych instalacji OZE.

farm_200
Dla rolnictwa i leśnictwa

Rolnictwo, a w szczególności gospodarstwa hodowlane wykazują bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Dodatkowo posiadają one dużą powierzchniowo zabudowę z korzystnie ukształtowanymi dachami i biologiczne odpady produkcyjne.

Niezwykle atrakcyjną i innowacyjną technologicznie propozycję w postaci Mikro-Biogazowni możemy zaoferować gospodarstwom hodowlanym krów mlecznych. W tym zakresie w Polsce wprowadzamy rewolucyjne zmiany. Jesteśmy wyłącznym i autoryzowanym partnerem na Polskę firmy BIOLECTRIC NV – dostarczamy i instalujemy Zagrodowe Elektrownie na biogaz z gnojownicy krów mlecznych. Urządzenia te wytwarzają energię elektryczną i ciepło przez 24 godziny na dobę i przez 12 miesięcy w roku, zapewniając pełną niezależność energetyczną i nadwyżki zapewniające samofinansowanie inwestycji.

Hodowcy trzody chlewnej i drobiu oraz producenci i przetwórcy rolno-spożywczy mogą skorzystać z mniejszych lub bardziej rozbudowanych instalacji fotowoltaicznych pokrywających do 60% zapotrzebowania energetycznego. Wokół gospodarstw rolnych z reguły pozostaje do dyspozycji także teren umożliwiający budowę naziemnych instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w systemie bezpośredniego parowania.

Leśnictwo jest tą dziedziną gospodarki, która dysponuje zarówno obiektami gospodarczymi (np. tartaki, składnice itp.), obiektami mieszkalnymi i biurowymi, gruntami z dobrą infrastrukturą dojazdową, jak i odpadami gospodarki leśnej w postaci biomasy. Stwarza to warunki do instalacji i korzystania niemal ze wszystkich technologii OZE: fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, a nawet biogazowni i kompostowni.

Dużą zasadność wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i leśnictwie przewidziano w założeniach do wykorzystania unijnych środków pomocowych w perspektywie finansowej 2014-2020 – zwłaszcza w Regionalnych Programach Operacyjnych.

industry_220

Dla przemysłu, usług i handlu

Szerokie pojęcie biznesu oznacza także bardzo szeroką gamę możliwych do zastosowania i wykorzystania technologii OZE

Zakładom produkcyjnym i usługowym niemal wszystkich gałęzi gospodarki proponujemy rozwiązania fotowoltaiczne, pompy ciepła, kogeneratory gazowe, a w wybranych sytuacjach także kolektory słoneczne.

Sklepy, hurtownie, centra handlowe i dystrybucyjne, stacje benzynowe najczęściej korzystają z fotowoltaiki oraz pomp ciepła i rekuperacji z odzyskiem ciepła.

W hotelach i restauracjach mają zastosowanie pompy ciepła lub kolektory słoneczne skojarzone z fotowoltaiką, a w ośrodkach uzdrowiskowych, sanatoryjnych, basenowych i SPA także gazowe kogeneratory.

Wiele innowacyjnych rozwiązań OZE znajduje zastosowanie w biurowcach i centrach konferencyjnych, gdzie profil zużycia energii elektrycznej sprzyja zastosowaniu fotowoltaiki i rekuperacji z klimatyzacją.

Podobne jak w rolnictwie, także dla polskiego „biznesu” projektowanych jest szereg atrakcyjnych form wsparcia finansowego dla rozwoju OZE – zwłaszcza w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020.

school_220
Dla samorządów

Wykorzystanie technologii OZE to aktualnie synonim należytego gospodarowania mieniem publicznym oraz zachowania racjonalności kosztowej świadczonych usług komunalnych, zdrowotnych i edukacyjnych.

Gminne oczyszczalnie ścieków, korzystając z oferowanych przez nas Mikro-Biogazowni, mogą rozwiązać problem kosztownej utylizacji biologicznego szlamu i zapewnić energetyczne zasilenie wszystkich zainstalowanych na obiekcie urządzeń. Przepompownie i stacje uzdatniania wody, korzystając z instalacji fotowoltaicznych, są w stanie zredukować zakup energii elektrycznej nawet o 60%.

Zasilenie energią elektryczną i ciepłem szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, ośrodków zdrowia, domów kultury i innych obiektów użyteczności publicznej może być zapewnione przez instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Dodatkowo centra rekreacyjne, pływalnie i ośrodki basenowe mogą wykorzystać kogeneratory gazowe, obniżając koszty eksploatacyjne zakupu mediów minimum o 30%.

Od aktywności władz samorządowych zależy skala wykorzystania krajowych i europejskich funduszy wsparcia udostępnionych w bieżącej perspektywie finansowej 2014-2020.

school_220
Dla środowiska i biznesu

Poprawa warunków środowiska naturalnego to nie tylko prawo i obowiązek indywidualnego obywatela i władz samorządowych. To także możliwość i szansa dla inwestorów na zorganizowanie przedsiębiorstwa energetycznego, wykorzystującego odnawialne źródła energii.

Przy współpracy z Inwestorem i partnerami technologicznymi NATURALNA ENERGIA.plus przeprowadzi kompleksowo, pod klucz, cały projekt zaprojektowania, organizacji, budowy i rozruchu farmy fotowoltaicznej i biogazowni. Zweryfikuje wszystkie uwarunkowania środowiskowe, przeprowadzi niezbędne ekspertyzy, opracuje niezbędną dokumentację i wesprze pozyskanie koniecznych kapitałów.

Realizacja przedsięwzięć średnio i wielkoskalowych to także organizacja licznych, powielarnych, względnie powtarzalnych mikroprojektów, które scalone w jeden duży projekt w jednej, nadrzędnej organizacji, np. sieć sklepów lub stacji benzynowych dają także znaczący efekt finansowy i ekologiczny.